Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

File đính kèm: 6.pdf