Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 so với Quý 3 năm 2019 là tăng trên 10% do:
- Doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ là 29% tương đương 13.3 tỷ, trong khi các khoản phí và thuế chỉ tăng 6,3 tỷ, nên lợi nhuận sau thuế vượt so với cùng kỳ là 7 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng trên 10%