Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 - Hợp nhất

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - Hợp nhất tăng so với Quý 3 năm 2019 - Hợp nhất cụ thể là:
- Doanh thu Quý 4 năm 2020 có tăng tuy nhiên do cạnh tranh nên giá vốn cũng tăng mạnh, dẫn đến lãi gộp chỉ đóng góp 1%;
- Chi phí, hoạt động hiệu quả tiết kiệm làm giảm so với cùng kỳ.
Do đó Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020 tăng so với cùng kỳ là trên 10%
Tuy nhiên Chi phí cả năm vẫn còn soát xét, điều chỉnh trích bổ sung, nên Lợi nhuận sau thuế sẽ có thay đổi trong trong kỳ báo cáo năm sau kiểm toán.