Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty