Công văn 15 - Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng