Công văn 16 - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành