Nghị quyết 04/2021 - Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021