Nghị quyết 05 và 06/2021 - Miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phụ trách