Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu SDG của SGDHN