Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung SDG