Thông báo về ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản