Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền