Tờ trình HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2020