Nghị quyết 06-ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến bằng văn bản

File đính kèm: 7 nq 06-dhdcd.pdf