Công văn xin gia hạn nộp và công bố thông tin BCTC hợp nhất bán niên 2021