Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền