Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

File đính kèm: 1 bctc hn nam 2022.pdf