Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐQT - Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền