NGHỊ QUYẾT 25-2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015 & phương hướng nhiệm vụ SXKD quý III-2015